BEHANDELING GEREEDHEID

Geestelijke gezondheidszorg en behandelingen voor drugs en alcohol zijn ruim beschikbaar in Amsterdam. Bij Choices Support Center begrijpen we echter dat niet iedereen die een behandeling nodig heeft of nadenkt over een behandeling ook meteen kan en wil beginnen. Veel mensen die met een behandeling beginnen, stoppen hier dan ook weer mee.

Choices Support Center's biedt laagdrempelige diensten aan voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in of niet klaar zijn voor traditionele behandelprogramma's voor drugs of alcohol, maar ook voor mensen die besloten hebben om te stoppen met klinische of poliklinische behandelingen. Deze behandelingen slaan vooral goed aan bij mensen die wel willen stoppen, maar nog niet de juiste ondersteuning hebben gevonden waarbij zij zich prettig voelen of die goed voor ze werkt. Wij zullen verschillende soorten ondersteuning aanbieden die je kunnen helpen om jouw doelen kunt halen. Onze behandelingen bieden ook de psychologische ondersteuning die je nodig hebt om te beginnen en/of past bij een behandeling voor hepatitis C (HCV) en andere soorten medische behandelingen.

Behandeling gereedheid is een gezamenlijk proces dat ondersteunt wordt door deel te nemen aan verschillende gestructureerde activiteiten die zijn aangepast aan de wensen en behoeften van een persoon. Bij Choices Support Center zien wij onszelf als een coach die helpt om de gereedheid om te zetten in verandering door jouw persoonlijke voordelen en barrières in kaart te brengen. Door middel van individuele counseling sessies kun je steeds zelf bepalen hoe en wanneer je verder wil. Via groepsactiviteiten bouwen mensen nieuwe sociale netwerken op doordat ze in contact komen met andere mensen die hun leven aan het veranderen zijn en vergelijkbare doelen hebben.

treatment readiness

Treatment services for drugs, alcohol and mental health care are widely available throughout Amsterdam. However, at Choices Support Center we understand not everyone who may need treatment, or is thinking about treatment is ready to jump in and start, and many who do start treatment stop.

Choices Support Center's low threshold treatment readiness services are for people who are not interested, or ready for traditional drug or alcohol treatment programs; and for people who decided to stop attending inpatient or out-patient treatment services. Many who have benefited from treatment readiness services are people who have a desire to stop using drugs and alcohol but haven’t found the right support where they feel comfortable or fit in. We will offer various types of support to choose from that can help achieve your goals. Our treatment readiness services will also provide psychological support needed to start and/or adhere to hepatitis C (HCV) treatment, and other types of treatment.

Treatment readiness is a collaborative process, supporting participation in a variety of structured activities that are tailored to the person’s preferences and needs. At Choices Support Center, we see ourselves as coaches, helping facilitate readiness to change by identifying your personal benefits and barriers to change. Individual counselling sessions allow each person to participate in his/her decision-making process about how and when to proceed with each step forward. Group counselling activities build new social networks by connecting people with others who are making changes in their life, and have similar goals.

verslavingszorg

Bij Choices Support Center geloven we dat een steunpunt voor alle mensen, ongeacht geslacht of seksuele voorkeur, zeer belangrijk is als mensen erin willen slagen om een manier te vinden om van drugs of alcohol af te blijven.

Wij weten dat de 'one size fits all’-aanpak niet voor iedereen werkt. Dit is de reden dat onze verslavingszorg wordt aangepast op de specifieke behoeften van mensen en aansluit op waar zij op dat moment staan. Met onze geïntegreerde aanpak streven wij ernaar dat mensen sterker in hun schoenen staan en moedigen we bereidheid tot verandering aan. Wij werken met iedere persoon samen en kijken hoe drugs, alcohol, psychische problemen en/of een SOA/HIV-infectie zijn of haar leven heeft beïnvloed en misschien barrières creëert voor het behalen van persoonlijke doelen of invloed heeft op relaties, werk en andere wensen.

De verslavingszorg van Choices Support Center's zal een combinatie zijn van verschillende diensten met een holistische aanpak, waaronder interventies voor mensen die gereed zijn voor een behandeling, het ontwikkelen van een sociaal netwerk om veranderingen van de levensstijl te ondersteunen, yoga- en meditatielessen om het lichaam en de geest te versterken en voor geïnteresseerden zijn er verscheidene bijeenkomsten van het twaalfstappenprogramma.

De verslavingszorg wordt aangeboden door hoogopgeleide professionals, maatschappelijk werkers en lotgenoten. De laatste groep bestaat uit mensen die zelf ook hebben gekampt met een drugs- of alcoholprobleem.

addiction care

At Choices Support Center, we believe that providing a culturally appropriate support center for people of all genders, and sexual orientations is critically important for each person’s success in finding their way towards abstinence, or remaining abstinent from drugs and alcohol.

We know that the ‘one size fits all’ approach does not work for everyone. Which is why our addiction care is tailored to the specific needs of the individual, meeting the person where he or she is at. Our integrated approach is aimed at empowering and motivating readiness to change. We will work together with each person, exploring how drugs, alcohol, mental health, and/or STI/HIV infection has impacted his or her life, maybe creating barriers to achieving personal goals, or effecting relationships, employment and other desires.

Choices Support Center's addiction care will be a combination of holistic multi-disciplinary services that may include treatment readiness interventions, social network development for supporting changes in lifestyle, yoga and meditation classes to improve the mind body and spirit, various support groups, and 12 step meetings

Addiction care services will be provided by a team of trained professionals, social workers, and by peer workers, who are former drug and alcohol users.


CRISISBEHEERSING

Een drugs- en alcoholverslaving verandert het leven van gebruikers, familieleden en vrienden waardoor een patroon ontstaat waarbij er sprake is van isolatie en verslechtering van de geestelijke en fysieke gezondheid.

We zien momenteel dat steeds meer mensen experimenteren met designerdrugs en amfetamine-achtige stimulerende middelen (ATS). Er is bij dit soort drugs echter sprake van bijwerkingen en onbekende risico's. Mensen die amfetamineachtige stimulerende middelen zoals methamfetamine gebruiken, vooral als ze dit gebruiken in combinatie met andere drugs zoals alcohol, kunnen last krijgen van een kortetermijngeheugen, een psychose, paranoia, een depressie of ze overlijden aan een overdosis.

Het Choices Support Center zal ook dienen als 'veiligheidsnet' zodat mensen verbonden blijven met hulp, vooral als er sprake is van een crisissituatie. Wij kunnen mensen helpen die op zoek zijn naar nauwkeurige informatie en steun. Mensen kunnen gewoon bij ons naar binnen lopen als ze onmiddellijk hulp nodig hebben. Je hoeft niet verzekerd te zijn. We werken samen met GGZ-professionals en bieden triage en beoordelingsgesprekken aan en sturen mensen door naar gespecialiseerde zorg. Wij kunnen mensen indien nodig direct doorverwijzen naar klinische zorg of een ziekenhuis.crisis management

Drug addiction and alcoholism alters the lives of those it touches, the user, family members, and friends, creating patterns that perpetuate isolation and deterioration of mental and physical health.

Today we see a growing number of people experimenting with designer drugs and amphetamine type stimulants (ATS).  Unfortunately, when taking these drugs there are side effects and unknown risks to each person.  Some of the effects reported from using ATS drugs, like methamphetamine, and especially when used in combination with other drugs like alcohol have included short term mental illness, psychosis, paranoia, depression and death from overdose.

Choices Support Center, can be a ‘safety net’ keeping people connected to care, especially during crisis situations.  When accurate information and support is needed, we can help.  Our walk-in services will allow immediate assistance for anyone in need. Insurance will not be required.  Working together with mental health professionals we will provide triage, assessments and referrals to specialised care.  We will have a referral network established, ready to accept anyone for inpatient care or to be admitted to hospital when needed.soa, hiv en hepatitis c testen

Niet alle mensen weten of ze besmet zijn met een SOA, HIV of hepatitis C (HCV). Volgens Stichting HIV Monitoring weten ongeveer 2.300 mensen in Nederland niet of ze besmet zijn met hiv. Jezelf laten testen is de enige manier om hier achter te komen. Als je jezelf wilt laten testen, spreek dan een van onze medewerkers aan en we zulle een snelle test voor je regelen. Bij een snelle hiv- en hcv-test krijg je binnen 20 minuten de uitslag. Iedereen die zich wil laten testen krijgt meer informatie over de beschikbare behandelingen, interactie met andere medicijnen en illegale drugs en de specifieke risico's die een hiv- en hcv-infectie kunnen veroorzaken.

Hepatitis C is een grote zorg onder veel drugsgebruikers. Gelukkig is er een geneesmiddel en we willen ervoor zorgen dat iedereen die besmet is met hepatitis C wordt genezen. Choices geeft je meer informatie over de behandeling en brengt je in contact met deskundige medische zorg. We geven ook de bijpassende steun die je eventueel nodig hebt om je behandeling af te maken en we zullen proberen manieren te vinden zodat je niet nog een keer besmet raakt met hepatitis C. Onze sociale netwerken zullen je in contact brengen met andere mensen die leren hoe ze gezonder en veiliger kunnen leven zodat ze niet nog een keer besmet raken met hepatitis C of een soa.

Naast soa/hiv en hcv-testen, zullen we ook drugstesten aanbieden. Het is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de mensen die nog steeds drugs gebruiken geen gevaar lopen door neppe of schadelijke stoffen die in illegale drugs worden verwerkt. We zullen samenwerken met de GGD om drugstesten en soa/hiv en hcv-testen uit te voeren.

STi, hiv and hepatitis c testing

Today not everyone knows if they have an STI, HIV or hepatitis C (HCV). According to Stichting HIV Monitoring about 2,300 people in the Netherlands do not know if they have HIV. Getting tested is the only way to find out. If you would like to get tested speak to one of our workers and we will arrange a rapid test appointment for you. HIV and HCV rapid testing means in 20 minutes you will know. Each person interested in getting tested will learn about all the treatments available, interactions between treatments and illegal drugs, and specific risks that can cause HIV and HCV infection.

HCV is a big concern for many drug users. Luckily there is a cure, and we want to make sure that everyone who has HCV gets cured. Choices will provide treatment information, and connect you to expert medical care to get cured. We will also provide personalized support you may need to complete your treatment and help identify ways not to get HCV infection again. Our social network groups will connect you with others who are interested in learning how to live healthier, and how to maintain safer behaviours preventing HCV and STI re-infection.

In addition to STI, HIV and HCV testing, one of the unique services we are hoping to provide is testing drugs. It is critically important to make sure that substances being used by people who are still using drugs do not suffer adverse consequences because of fake or harmful substances put in illegal drugs. We will work in collaboration with the GGD for testing drugs and for STI, HIV and HCV testing.